دریافت فایل با موضوع(دانلود تحقیق در موردترجمه درس الكترونيك صنعتي 50 ص)

در این پست قصد معرفی فایل .دانلود تحقیق در موردترجمه درس الكترونيك صنعتي 50 ص. را داریم با ما همراه باشید.//دانلود تحقیق در موردترجمه درس الكترونيك صنعتي 50 ص|50489623|qrw34037215|

نام فایل : ترجمه درس الكترونيك صنعتي 50 ص


فرمت : .doc


تعداد صفحه/اسلاید : 36


حجم : 81 مگابایتدا نشگاه آزاد اسلامي واحداراك
دانشكده فني ومهندسي
گروه الكترونيك
عنوان:
ترجمه درس الكترونيك صنعتي
انواع ساختا رکلی عرضه یک ساختار 3 فازی. تجزیه و تحلیل مدار برقی در این بخش از ساختر مشابه به مدار برقی به عنوان یک خانواده کلی استفاده کرده است و لتاژ مشابه به فرکانس در ساختر دسته بندی شده در حالت مشابه در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته. هر چند در مورد بار پلی فاز، رابطه بین بار طبیعی و عرضه به منظور کاهش ولتاژ اصلی و متناسب می تواند کاهش یابد، مبدل ثانویه می تواند به منظور ارتقاء فاکتورهای مورد استفاده به منافذ متصل شوند. در این حالت با تجزیه و تحلیلهای خودمان را به منظور افزایش نتیجه ساختار 3 فازی تصدیق می کنیم. زمانی که چند لاکننده یک گرد، خاص بار 3 فازی ارائه می دهد. مجموعه، ولتاژ حاصل در مقایسه با فرکانس زاویه مربوطه به صورت زیر مطرح می شود:
Kw,3Kw,5Kw,7Kw,9Kw,11Kw
. اگر رابطۀ بین ساختار خشی عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار خشی عرضه، و بار کاهش یابد، یک نوع ساختار هارمونک 3 ویا کد ساختار چند دلار فاز مربوطه مطرح می شود در این حالت این ساختار در 3 فاز می تواند مدت طولانی تری بماند ولتاژ های
V
2
, V
3
با توجه به گسترش آنها به صورت زیر می توانند مطرح شوند:
Kw, 5Kw, 7Kw , 11Kw
. به صورت کلّی ،اگر باز فاز
q
باشد، کاهش خنثی می تواد هارمونیک
K
g
یا زیاد کند و یا آن را مضاعف کند عدم وجود رابطه خنثی تجزیه و علتهای مضاعف را با مشکل مواجه می کند.در این حالت، ساختارهای اجرایی فاز
q
مدت طولانی تری نمی تواند مستقل بمانند. در نتیجه ما فقط می توانیم فرکانس 3 تایی را با محصول3 فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. ماهیت و پیچدگی این نوع محاسبات ب انتایج ذکر شده در مورد کنترل کامل و ساختار تنظیم کند 3 فازی
قابل مقایسه هستند.
ما بعد آنشان خواهیم داد که، در نهایت، همانطور که نتایج کیفی ساختارها نگران کننده هستند. نتایج به دست آمده به ساختار افزایند. با یک نتیجه 3 فازی که دستان نسبت ساختار مضاعف
K
از3 متفاوت است، قابل انتقال می باشند. این قبیل ساختارها باعث می شود تا بتوانیم ویژگیهایی برای مقادیر متفاوت
K
عنوان کنیم.
فرکانس 3 تایی:
شکل 613، بیانگر تصویر مدار برقی 3 فاز و فرکانس حاصل است که بدون رابطه ای خنثی بیان شده است و از 3 گرد ساختار6تایی با 3 سیستم متعادل3 فازی با توجه به ولتاژ زمان
...مطالب دیگر:
🔗415-اثر بارگذاری های چرخه ای مختلف بر رفتار مقاومتی بتن خود تراكم🔗416-بررسی تأثیر ضریب نرمی ماسه بر خواص مكانیكی بتن🔗417-تاثیر استفاده از پوزولانهای مختلف دربتن كامپوزیتیT.R.Cجهت تسلیح بتن غلتكی روسازی🔗418-نقش منحنی دانه بندی سبكدانه لیكا و میكروسیلیس برمقاومت فشاری بتن سبكدانه🔗419-تأثیرعیار سیمان بر مشخصات مكانیكی بتن خودتراكم الیافی🔗420-بررسی خواص بتن خود تراكم تازه حاوی PET بازیافتی🔗422-معرفی روش آزمون جذب آب موئینه بتن و مقایسه آن با سایر روش های آزمایشگاهی جذب آب🔗421-امكان ساخت بتن خودتراكم پرمقاومت با استفاده از مصالح🔗423-ارزیابی خوردگی میلگرد در بتن توانمند در شرایط محیطی خلیج فارس-مطالعه موردی🔗424-تخمین مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی🔗425-تاثیر پوزولان طبیعی چكنه و میكروسیلیس برمقاومت فشاری و جذب بتن درمعرض نفت كوره🔗426-بررسی تاثیر محیط های سولفاته و كلریدی برخواص مكانیكی بتن های حاوی متاكائولن🔗427-بررسی اثرات واكنشهای قلیایی سیلیسی بر برخی سدهای بتنی در ایران🔗428-تأثیر شرایط محیطی و عمرخدمت دهی بر محاسبات روكش بتنی درروش نیلینگ🔗429-بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن برمقاومت سایشی و دوام بتن درسازه های هیدرولیكی🔗430-بررسی تاثیر محیطهای سولفاته و كلریدی برخواص مكانیكی بتن های حاوی متاكائولن🔗431-اثر انواع سیمان ها و حباب هوای وارد شده بر مقاومت بتن در برابر پوسته شدگی در مجاورت نمك🔗432-بررسی تاثیر توأم نسبت آب به سیمان و عیار سیمان بر خصوصیات دوامی بتن توانمند🔗برنامه تحت اکسل تحلیل خرپای پارکینگ🔗برنامه تحت اکسل محاسبه تغییر شکل خرپا🔗پورت سریال در سی شارپ | کار با پورت سریال در سی شارپ🔗مقاله: زبان الگوی هنجاری بافت های تاريخی🔗مقاله: تأثیر پذیری ارزش‌های فرهنگی از معماری و شهرسازی🔗مقاله: نقش اقلیم به عنوان عاملی فرهنگ ساز در روند شکل گیری فضاهای معماری و شهرسازی مناطق کویری (نمونه موردی شهر یزد)🔗مقاله:پایداری اجتماعی معماری بومی تبرستان