دریافت فایل با موضوع(تحقیق بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبوددهنده ها)

در این پست قصد معرفی فایل .تحقیق بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبوددهنده ها. را داریم با ما همراه باشید./بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبود دهنده ها,تحقیق بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبود دهنده ها,مقاله بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبود دهنده ها,دانلود بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبود دهنده ها/تحقیق بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبوددهنده ها|35017253|qrw34037215|

دانلود تحقیق با موضوع بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبوددهنده ها،در قالب word ودر 503صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمهفصل اول:1ـ معرفي انواع نان هاي صنعتي2ـ ويژگي هاي گندم و آرد مناسب جهت توليد انواع نان هاي صنعتي 3ـ وضعيت استاندارد
فصل دوم: «مواد اوليه و مواد افزودني»2ـ1) آب2ـ1ـ1) آب در آرد و محصولات آردي2ـ1ـ2) نقش آب در تهيه محصولات صنايع پخت2ـ2) شير2ـ2ـ1) پروتئين شير2ـ2ـ2) چربي شير2ـ2ـ3) لاكتوز شير2ـ2ـ4) املاح و اسيدهاي موجود در شير2ـ2ـ5) آب شير2ـ2ـ6) ويتامين هاي شير2ـ2ـ7) تأثير شير روي خمير و نان2ـ2ـ8) مصرف شير تازه2ـ2ـ9) مصرف شير تغليظ شده2ـ2ـ10) مصرف شير خشك2ـ3) نمك طعام2ـ3ـ1) تأثير نمك طعام روي خمير و گلوتن2ـ3ـ2) تأثير نمك طعام روي فرآيندهاي ميكروبي2ـ3ـ3) تأثير نمك طعام روي پنتوزان ها2ـ3ـ4) تأثير نمك طعام روي محصولات صنايع پخت2ـ4) مواد شيرين كننده2ـ4ـ1) شكر2ـ4ـ1ـ1) ويژگيهاي شكر و اهميت تكنولوژيكي آن روي محصولات صنايع پخت2ـ4ـ2) سيروپ2ـ4ـ2ـ1) سيروپ خوراكي2ـ4ـ2ـ2) سيروپ چغندر قند2ـ4ـ2ـ3) سيروپ مخلوط خوراكي2ـ4ـ2ـ4) خواص سيروپ چغندر و سيروپ مخلوط خوراكي2ـ4ـ2ـ5) سيروپ نشاسته2ـ4ـ3) سوربيت2ـ4ـ3ـ1) نقش و اهميت تكنولوژيكي سوربيت2ـ5) چربيها2ـ5ـ1) مارگارين و انواع مختلف آن2ـ5ـ2) خواص و اهميت چربيها2ـ6) مواد پخت
فصل سوم: «بهبود دهنده هاي مورد استفاده در نان هاي صنعتي»3ـ1) مخمرها3ـ2) قندها3ـ2ـ1) نقش قندها در محصولات صنايع پخت3ـ2ـ2) قندهاي مهم در تخمير3ـ2ـ3) تأثير قندها در خصوصيات نان3ـ2ـ4) حجم مخصوص نان3ـ2ـ5) سفتي مغز نان3ـ2ـ6) رنگ پوسته نان3ـ2ـ7) ارتباط قندها و واكنش قهوه اي شدن و مواد آروماتيك در نان3ـ3) نشاسته و آميلاز3ـ4) تكميل كننده هاي آنزيمي3ـ5) مالت3ـ6) بي كربنات سديم و جوش شيرين3ـ7) خمير ترش3ـ8) باكتري ها3ـ9) افزودن آرد سيب زميني به آرد گندم3ـ10) بهبود دهنده هاي ديگر
فصل چهارم: «اهميت غني سازي نان هاي صنعتي»4ـ1) اهميت نان و غني سازي آن4ـ2) هدف از غني كردن مواد غذائي4ـ3) افزودني هائي كه هم غني كننده و هم بهبوددهنده هستند.4ـ3ـ1) اسيد اسكوربيك4ـ3ـ1ـ1) قانون اسيد اسكوربيك4ـ3ـ1ـ2) خواص فيزيكي اسيد اسكوربيك4ـ3ـ1ـ3) سنجش اسيد اسكوربيك با مواد ديگر4ـ3ـ1ـ3ـ1) برومات پتاسيم و پر سولفات آلومينيوم4ـ3ـ1ـ3ـ2) آنانوگهاي اسيد اسكوربيك4ـ3ـ2) مكملهاي كاتاليتيك
فصل پنجم: «فرآيند توليد و پخت نان هاي صنعتي»5ـ1) نكات علمي فرآيند توليد 5ـ2) ارزيابي روشهاي توليد و محدوده عملكرد5ـ2ـ1) روش سنتي5ـ2ـ2) روش نيمه اتوماتيك (غيرپيوسته)5ـ2ـ3) روش فول اتومات (پيوسته)5ـ3) تشريح دقيق فرآيند توليد انواع نان5ـ3ـ1) آماده سازي آرد5ـ3ـ1ـ1) الك كردن5ـ3ـ1ـ2) اختلاط آرد5ـ3ـ1ـ3) رساندن حرارت آرد به حد مطلوب5ـ3ـ2) آماده سازي خمير5ـ3ـ2ـ1) آماده كردن خمير5ـ3ـ2ـ1ـ1) روش غيرپيوسته5ـ3ـ2ـ1ـ2) روش پيوسته5ـ3ـ2ـ1ـ3) روشهاي تكنيكي تهيه خمير5ـ3ـ2ـ1ـ4) روش تهيه خمير با مخمر5ـ3ـ2ـ1ـ5) روش مستقيم تهيه خمير5ـ3ـ2ـ1ـ5ـ1) محاسن روش مستقيم تهيه خمير5ـ3ـ2ـ1ـ5ـ2) معايب روش مستقيم تهيه خمير5ـ3ـ2ـ1ـ 6) روش غيرمستقيم تهيه خمير5ـ3ـ2ـ1ـ 6 ـ 1) محاسن روش غيرمستقيم تهيه خمير5ـ3ـ2ـ1ـ 6 ـ2) معايب روش غيرمستقيم تهيه خمير5ـ3ـ2ـ1ـ7) روش تهيه خمير با مايه خمير مايع5ـ3ـ2ـ1-8) روش مخمر نمك5ـ3ـ2ـ1ـ9) روش طولاني تهيه خمير5ـ3ـ2ـ1ـ10) روش بي وقفه تهيه خمير5ـ3ـ2ـ1ـ11) متد سبز5ـ3ـ2ـ1ـ12) ساير روشهاي تهيه خمير5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ1) روش چرلي وود5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ2) روش برميك5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ3) روش بلانچارد5ـ3ـ3) مخلوط كردن و زدن خمير5ـ3ـ3ـ1) مخلوط كردن5ـ3ـ3ـ2) زدن خمير5ـ3ـ3ـ2ـ1) روش زدن خمير به طور غيرپيوسته5ـ3ـ3ـ2ـ2) روش زدن خمير به طور پيوسته5ـ3ـ3ـ2ـ2ـ1) ويژگي هاي زدن خمير در روش پيوسته5ـ3ـ3ـ2ـ2ـ2) وسايل و ماشين آلات تهيه خمير در روش پيوسته5ـ3ـ3ـ2ـ3) افزايش درجه حرارت در اثر زدن خمير5ـ3ـ4) تشكيل خمير و مراحل مختلف آن5ـ3ـ4ـ1) اولين مرحله تشكيل خمير5ـ3ـ4ـ2) دومين مرحله تشكيل خمير5ـ3ـ4ـ3) سومين مرحله تشكيل خمير5ـ3ـ4ـ4) گازهاي ناشي از تخمير و داخل شدن هوا در خمير5ـ3ـ4ـ5) سيستم هاي مختلف دستگاههاي مخلوط كن5ـ3ـ5) ارزيابي خمير5ـ3ـ5ـ1) ويژگي خمير5ـ3ـ6) پوك كردن خمير5ـ3ـ6ـ1) پوك كرن بيولوژيكي5ـ3ـ6ـ1ـ1) ميكروارگانيسم ها در خمير ترش5ـ3ـ6ـ1ـ1ـ1) باكتريها و اهميت آنها در خمير ترش5ـ3ـ6ـ1ـ1ـ2) مخمرها و اهميت آنها درتهيه محصولات پخت5ـ3ـ6ـ2) پوك كردن فيزيكي5ـ3ـ6ـ2ـ1) پوك كردن از طريق مواد سفيده اي5ـ3ـ6ـ2ـ2) پوك كردن از طريق هوا و بخار آب5ـ3ـ6ـ2ـ3) پوك كردن از طريق اسيد كربنيك5ـ3ـ6ـ3) پوك كردن شيميائي5ـ3ـ7) تخمير خمير5ـ3ـ7ـ1) مصرف كربوهيدرات در طي تخمير5ـ3ـ8) رسيدن خمير5ـ3ـ8ـ1) رسيدن خمير و ويژگيهاي آن5ـ3ـ8ـ2) عوامل مؤثر در رسيدن خمير5ـ3ـ8ـ3) روي هم انداختن و برگرداندن خمير5ـ3ـ8ـ4) تشخيص رسيدن خمير5ـ3ـ8ـ5) رسيدن خمير و كيفيت نان5ـ3ـ9) عمليات آماده سازي خمير ور آمده جهت تهيه نان5ـ3ـ9ـ1) توزين و تقسيم خمير (چانه گيري)5ـ3ـ9ـ2) گرد كردن5ـ3ـ9ـ2ـ1) تخمير مياني5ـ3ـ9ـ3) فرم و شكل دادن5ـ3ـ10) تخمير نهايي5ـ3ـ10ـ1) تأثير عوامل مختلف بر تخمير نهايي5ـ3ـ11) عمليات لازم برروي چانه تخمير شده5ـ3ـ11ـ1) خط زدن5ـ3ـ11ـ2) نم زدن يا اسپري كردن آب5ـ4) پخت5ـ5) انتقال گرما در چانه5ـ6) مدت زمان پخت5ـ7) روشهاي مختلف پخت5ـ7ـ1) روش پخت مقدماتي5ـ7ـ2) پخت در محفظه بخار5ـ7ـ3) روش پخت منقطع5ـ7ـ3ـ1) معايب پخت منقطع5ـ8) فرآيندهاي پخت5ـ8ـ1) حجيم شدن چانه در فر5ـ8ـ1ـ1) علل حجيم شدن در فر5ـ8ـ2) تشكيل مغز نان5ـ8ـ2ـ1) علل تشكيل مغز نان5ـ8ـ3) تشكيل پوسته نان5ـ8ـ3ـ1) علل تشكيل پوسته نان5ـ9) تشخيص زمان اتمام پخت نان5ـ10) فر پخت5ـ10ـ1) انواع فر5ـ10ـ1ـ1) فر چند طبقه اي5ـ10ـ1ـ2) فر با سيستم دوران هواي داغ5ـ10ـ1ـ2ـ1) محاسن فر با سيستم دوران هواي داغ5ـ10ـ1ـ2ـ2) معايب فر با سيستم دوران هواي داغ5ـ10ـ1ـ3) فر با سيستم دوران گاز5ـ10ـ1ـ3ـ1) محاسن فر با سيستم دوران گاز5ـ10ـ1ـ3ـ2) معايب فر با سيستم دوران گاز5ـ10ـ1ـ4) فر طبقه اي با پايه متحرك5ـ10ـ1ـ4ـ1) ويژگيهاي فر طبقه اي با پايه متحرك5ـ10ـ1ـ4ـ2) داغ كردن فر طبقه اي با پايه متحرك5ـ10ـ1ـ4ـ3) پخت در فر طبقه اي با پايه متحرك5ـ10ـ1ـ4ـ4) محاسن فر طبقه اي با پايه متحرك5ـ10ـ1ـ4ـ5) معايب فر طبقه اي با پايه متحرك5ـ10ـ1ـ5) فرهاي بزرگ در صنايع5ـ10ـ1ـ5ـ1) اتوفر5ـ10ـ1ـ5ـ2) فر تونلي5ـ10ـ1ـ5ـ3) فر كشوئي
فصل ششم: «فرآيند بسته بندي نان هاي صنعتي»6ـ1) بسته بندي نان6ـ2) مفاهيم و تعاريف در بسته بندي6ـ3) اشكال مختلف فرآيند بسته بندي6ـ4) شرايط بهداشتي6ـ5) مواد بسته بندي6ـ6) توزين و بسته بندي
فصل هفتم: «آزمون هاي كنترل كيفيت»7ـ1) آلودگي ميكروبي نان7ـ1ـ1) فساد باكتريايي نان7ـ1ـ2) فساد مخمري نان7ـ1ـ3) فساد كپكي نان7ـ2) آلودگي شيميايي نان7ـ3) آزمون هاي شيميائي7ـ4) آزمون هاي رئولوژي7ـ5) انواع آفات
فصل هشتم: «بررسي بهبود دهنده هاي مورد استفاده در واحد توليدي سحر»8ـ1) بهبود دهنده انواع نان هاي حجيم8ـ2) بهبود دهنده انواع نان هاي تست بزرگ مخصوص8ـ3) بهبود دهنده نان هاي همبرگر مخصوص8ـ4) بيكينگ پودر8ـ5) پودرهاي خامه سحر8ـ6) بهبوددهنده جهت نان چاودار تيره8ـ7) ليست محصولات شركت ثمين نانضمائم و پيوست هاپيوست 1) واحدهاي توليد كننده نان صنعتي در كشورپيوست 2) سازندگان عمده ماشين آلات توليد نانپيوست 3) دستگاهها و ماشين آلات خط توليد نان هاي صنعتيپيوست 4) تصاوير و دستور العمل هايي از محصولات شركت MECOفهرست منابع


مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 29 (فعاليتهاي ساخت املاك) 🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 30 (سود هر سهم) 🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 31 ( داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده)🔑پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 32 (کاهش ارزش دارایی ها)🔑پاورپوینت الگوهای تعیین ارزش و اندازه گیری سود🔑پاورپوینت حسابداری مبتنی بر سطح عمومی قیمت ها 🔑پاورپوینت روش اثباتی در حسابداری 🔑مقبره حافظ و کلیسای سنت استپانوس🔑پاورپوینت قابلیت اطمینان🔑پاورپوینت قابلیت های OLAP🔑پاورپوینت قانون تجارت🔑پاورپوینت قانون سوم ترمودینامیک🔑پاورپوینت قانون طبیعی اقتصاد دیجیتال🔑پاورپوینت قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور 🔑پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل🔑پاورپوینت قدیمی ترین سکونتگاه های ایران🔑پاورپوینت قراردادها🔑طرح آسمان مجازی بسیار زیبای با حاشیه گرد🔑طرح آسمان مجازی بسیار زیبا پشت برگ درخت🔑دانلود ۲ طرح آماده آسمان مجازی با کیفیت عالی🔑پاورپوینت حسابداری ارزش جاری 🔑پاورپوینت رهنمودهاي عملي مديريت خطر تقلب 🔑پاورپوینت روش اثباتی و هموارسازی سود 🔑پاورپوینت روشهای مبتنی بر رویدادها و رفتارها در حسابداری🔑تحقیق جامع در مورد جزیره کیش